MINNEN UR FÖRSAMLINGENS HISTORIA

SANKTA MARIAS FÖRSAMLING BLIR TILL OCH MARIASYSTRARNAS ANKOMST OCH AV RESA OCH MYCKET MER...

Församlingens Historia

FÖRSAMLINGENS HISTORIAMariakyrkan i Oskarström tillhör S:ta Maria Katolska församling, Halmstad-Oskarström. Geografiskt omfattar församlingen Laholms, Halmstads, Falkenbergs, Varbergs och Hyltebruks kommuner. Numera har församlingen sitt centrum i Halmstad, men rötterna finns i Oskarström med den första kyrkan, MARIAKYRKAN, som invigdes den 13 september 1925.

BEHOVET AV EN KATOLSK KYRKA I OSKARSTRÖM
Det Apostoliska Vikariatet i Stockholm, som vid seklets början leddes av biskop Albert Bitter, följde uppmärksamt katolikernas liv i Oskarström.Här hade det med åren blivit en skara av ungefär 200 personer.

Att stiftet redan omkring 1918 hade diskussioner om en kyrka i Oskarström visste ingen om. Tre herrar från Malmö med anknytning till Katolska kyrkan hade av stiftet fått i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett markförvärv i Oskarström. De tre herrarna arbetade mycket diskret av den anledningen, att ett markköp för Katolska kyrkans räkning var en känslig fråga på den tiden.

Kyrkan blev färdig hösten 1925. Söndagen den 13 september invigdes den av biskop J.E Müller till Marias Heliga Namn. Äntligen hade katolikerna i Oskarström fått sin egna kyrka och sin egen förste kyrkoherde! Efter invigningen åt man en festmiddag på Oskarströms hotell.

År 1928 kom tre Mariasystrar från Pleszew i Polen. Systrarnas hjälp blev värdefull. Trosundervisning, sångövning och barnpassning fick utrymme i prästgården, dit kyrkoherde W. Meijerink hade flyttat in en tid efter kyrkans invigning. Trots trångboddheten kämpade alla vidare till dess att Mariasystrarnas hus stod färdigt 1930. Där inrättades Katolska barn-och vilohemmet. Snart kom fler systrar från Polen och verksamheten utökades. Franförallt barnpassningen blev till glädje för de många dubbelarbetande föräldrarna. Det inreddes rum även för barn, som stannade hos systrarna nattetid. Barnhemmet blev populärt och efterfrågat.

Oskarström med Mariakyrkan har utvecklats till en samlingspunkt för Rosenkransvallfärden. Det hela började en gång i Göteborg. Där bodde på 1950-talet några personer, som väckte förslaget om en vallfärd för katoliker i södra Sverige. En av de ivrigaste initiativtagarna var Bent Malé. Det var hans förslag, att Oskarström med Mariakyrkan skulle bli en lämplig plats, eftersom Oskarström ligger ganska centralt i förhållande till orter som Göteborg, Borås, Jönköping, Växjö, Malmö, Lund, Trelleborg m.fl.

Den första vallfärden genomförde man 1955 eller 1956. De första åren var deltagarantalet inte större än att man kunde fira mässan i kyrkan eller, om det var vackert väder, vid ett altare på lekplatsen intill systrarnas hus. I början av 1960-talet ökade antalet deltagare. Ett år anlände 16 bussar. Ett år anlände 16 bussar. De senaste åren har ungefär 1000 personer kommit från olika håll.

MARIAKYRKANS EXTERIÖR OCH INTERIÖR

Mariakyrkan har renoverats vid flera tillfällen. Till stor glädje kom 1964 nio prästkandidater från Aachen . De önskade med egna händer renovera både Mariakyrkan och prästgården. De bevarade konstnärinnan Gisela von Trapps fyra änglar i altarrummet och den nya inredningen var en gåva från Tyskland, altaret, korset över altaret, ambonen, kredensbordet och stolarna. Korsvägens 14 stationer ingick också i gåvan från Tyskland.
Oskarström
Till 50-årsjubiléet 1975 målades kyrkan både in- och utvändigt. Innerväggarna tapeserades före målningen med glasfiberväv. Då blev även de fyra änglarna i koret täckta med glasfiberväv. Hela kyrkan målades ljusare än tidigare och takvalvet fick en blå färg. Jubiléet blev en stor fest med många deltagare. Biskop John E. Taylor celebrerade högmässan.

Tabernaklet på sidoaltaret är ett verk av konstnären Erik Olson. År 1980 skänkte Erik Olson tavlan ”Treenigheten”, som hänger ovanför tabernaklet. Vid sidoaltaret står också en vacker dopfunt av pater Georg Engelhart, som i början av 1980-talet förmedlade nya tavlor till korsvägen. De skänktes av Liobasystrarna i Köpenhamn. Korsvägstavlorna från Tyskland används fortfarande under långfredagarna, då en ekumenisk korsvägsvandring anordnas på Svenska kyrkans kyrkogård i Oskarström.

År 2000 fyllde vår församling 75 år. Vår dåvarande kyrkoherde Roman Kunkel OMI, som tlllträdde tjänsten i vår församling år 1997, förberedde jubiléet på alla tänkbara sätt, varför den 10 september blev en stor festdag för oss alla. Vi hade besök av två biskopar, som delade vår glädje! Biskop William Kenney CP celebrerade mässan kl 09.00 i Mariakyrkan och biskop Hubertus Brandenburg kl.11.00 i Trefaldighetskyrkan.
Kvar i kyrkan finns över koret ”Jesus vid vattenkällan” Jesus sitter i en mandorla med vattenkrukor och förhärligas av 4 änglar med rökelseskar. Kvar finns även målningarna på läktarens balustrad framställande S:ta Cecilia kyrkomusikens skyddshelgon. Från Jute- fabriken fick församlingen till invigningen 40 m röd mattväv som lagts ut i mittgången .

TREFALDIGHETSKYRKAN

Sjätte påsksöndagen, den 24 maj 1981, blev en stor högtidsdag för vår församling. Då invigdes Trefaldighetskyrkan av biskop Hubertus Brandenburg. Bland koncelebranterna var vår nuvarande biskop Anders med. I Hallandsposten dagen efter kunde man läsa detta:”Med söndagens invigning av katolska Trefaldighetskyrkan har S:ta Maria Katolska församling i Halmstad-Oskarström äntligen fått en ändamålsenlig gudstjänstlokal i Halmstad”. Roman Kunkel OMI blev vår kyrkoherde den 1 september 1997. Mycket snart såg han, att vissa förändringar i vår kyrka var nödvändiga. Sakristian fick en ny inredning. Biktstolen flyttades, en ljudförstärkningsanordning installerades och kyrkan fick ett andaktskrucifix i absiden mellan Erik Olsons glasmålningar. Pater Roman bidrog med en på många olika sätt praktisk och estetisk komplettering, som gör att vi med stor fröjd firar eukaristi i Trefaldig- hetskyrkan. Hans arbete med och i vår kyrka korresponderar med biskop Hubertus Branden-burgs ord till Hallandsposten dagen efter invigningen:Viktigare än kyrkans tegelstenar är de levande stenar vi måste utgöra för att göra kyrkan till en hjärtpunkt.

Det fortsatte Pater Roman med ända till sommaren 2005, då vi fick vår nuvarande kyrkoherde Jozef Chrzanowski, som också har satsat mycket på att ”göra kyrkan till en hjärtpunkt”.

Fader Jozef ansåg mycket snart, att Trefaldighetskyrkan av många praktiska skäl behövde få en mittgång och en förbindelse till Mariagården. Därför gjordes en stor ombyggnad och reno- vering år 2009. Senare har också en högtalaranläggning installerats, så att föräldrar till små barn kan höra predikan i Mariagården. Genom mittgången har det blivit större möjligheter att ha både vigslar och begravningar i kyrkan.

Under fader Jozefs ledning har också olika inköp blivit aktuella. Våren 2011 flyttade våra Mariasystrar tillbaka till Polen. Församlingen köpte därför deras hus och samma år blev Brunnsbergskyrkan i Varberg vår kyrka. Den kallas idag Den Gudomliga Barmhärtighetens kyrka och efter ombyggnad och renovering kommer den troligen att invigas hösten 2012.

Sedan fader Jozef kom till vår församling har också Trefaldighetkyrkans tak målats, likaså Mariagårdens exteriör. Garaget i Halmstad har också kompletterats och fått en automatisk låsanordning. Mariakyrkan och Prästgården i Oskarström har också blivit målade på utsidan och garaget i Oskarström har byggts om helt och hållet för att fler toaletter skall kunna bli tillgängliga under vallfärdsdagarna.

MARIAGÅRDEN

När det förhandlades om Trefaldighetskyrkan medföljde ett strängt krav, nämligen att för- samlingen skulle kunna köpa också den intilliggande tomten. På den skulle församlingshemmet byggas.

I oktober 1980 startade planeringen av Mariagården. Till församlingen hade en katolik, Kornél Eltér, kommit. Han var arkitekt och erbjöd församlingen sina tjänster.

1983 efterlyste kyrkoherde Engelhart idéer om hur han skulle kunna få tag i en ”historieladdad” grundsten. Fredagen den 25 maj 1984 kom biskop Hubertus Brandenburg till Halmstad och välsignade grundstenarna till församlingshemmet. Den ena var tagen från Övraby kyrkoruin. Där hade Halmstads första katolska kyrka byggts. Den andra stenen hade tagits från församlingens första lokal på Norra vägen.

17 maj 1985 invigdes församlingshemmet. I inledningsorden sade biskop Hubertus: "Kära vänner, idag tackar vi Gud för detta nya hem och ber om hans välsignelse för alla, som kommer att vistas här. Herren själv vill vara mitt ibland oss och välsigna vår gemenskap. Låt oss därför skaffa rum för honom i våra hjärtan. Vi vill ställa detta hus under Guds Moders särskilda beskydd. Därför skall dess namn vara MARIAGÅRDEN".

När de församlade fick se sitt nya ”hem”, kunde de konstatera, att en nygotisk Mariastaty pryder entréhallen och runt entréhallens väggar högt mot taket löper ett vågrätt band av helgonbilder, som målats av kyrkoherde Engelhart. Samlingssalens väggar pryds av Erik Olsons konst och ett glasfönster, som han har skapat, har flyttats från kapellet på Norra vägen.


Källa: Jubileumshäftet 2000